Säännöt

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto sr:n säännöt vastaavat 1. joulukuuta 2015 voimaantulleen säätiölain vaatimuksia. Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti rahaston säännöt 18. huhtikuuta 2016.

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto sr, englanniksi Wihuri Foundation for International Prizes sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

 

 

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on kansainvälisiä palkintoja ja erikoisesti Wihurin Sibelius-palkintoa jakamalla edistää ja tukea ihmiskunnan henkistä ja taloudellista kehitystä.

Säätiön toiminta on järjestettävä yleishyödylliselle pohjalle.

 

3 § Toimintamuodot

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla palkintoja tunnustukseksi rakentavasta työstä, joka on erinomaisesti edistänyt ja kehittänyt ihmiskunnan henkistä ja taloudellista kehitystä sekä myös Wihurin Sibelius-palkinto -nimistä palkintoa kansainvälisesti tunnetuiksi ja tun­nustetuiksi tulleille eteville säveltäjille.

Palkintoja voivat saada sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt ja säätiöt kansallisuuteen, uskontoon, rotuun tai kieleen katsomatta.

Säätiön jakamat palkinnot Wihurin Sibelius-palkinto mukaan luettuna, ovat perustamisvuo­den rahan arvossa suuruudeltaan kuudesta yhdeksäänmiljoonaan (6.000.000 – 9.000.000) markkaa, mutta voidaan palkintojen suuruutta jaettavista varoista riippuen muuttaakin. Pal­kintojen jako toimitetaan Jenny ja Antti Wihurin rahasto sr:n apurahojen ja palkintojen ja­kopäivänä lokakuun 9. päivänä, mutta voidaan palkinnot joinakin vuosina jättää jakamatta, jos säätiön hallitus niin päättää. Kuitenkin on vähintään joka kolmas vuosi jaettava ainakin yksi palkinto.

Säätiön jakamat palkinnot Wihurin Sibelius-palkinto mukaan luettuna voidaan, jos säätiön hallitus katsoo sen asianmukaiseksi, jakaa myös kahtena tai korkeintaan kolmena rinnak­kaispalkintona siten, että niiden yhteenlaskettu suuruus vastaa edellä määriteltyä näiden palkintojen suuruutta.

Mikäli säätiön käyttörahastossa on varoja enemmän kuin mitä kahden tässä pykälässä edellä mainitun koko palkinnon jakamiseen tarvitaan, voidaan säätiön käyttörahaston sa­notun määrän ylittäviä varoja siirtää Jenny ja Antti Wihurin rahasto sr:n käyttörahastoon sen sääntöjen mukaan käytettäväksi.

 

4 § Peruspääoma ja lahjoitukset

Säätiön peruspääomaksi säätiön perustaja Antti Wihuri on vuonna 1953 pannut 1.000 kappaletta Suomen Tankkilaiva Oy:n 10.000 markan nimellisarvoisia osakkeita.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoja, testamentteja ja avustuksia.

 

5 § Palkintojen jakaminen

Palkintojen jakamista varten säätiön hallituksen on sopiviksi katsomiltaan kotimaisen tie­teen, taiteen ja taloudellisen alan edustajilta pyydettävä ehdotukset siitä, kenelle tai keille palkintoja olisi annettava, seuraavalla tavalla:

Wihurin Sibelius-palkinnon jakamista varten on asetettava asiantuntijalautakunta, johon säätiön hallitus harkintansa mukaan kutsuu viisi jäsentä, joista kolme valitaan joko Tai­deyliopiston Sibelius-Akatemian tai Helsingin Yliopiston professoreista tai musiikin opetta­jista ja kaksi Suomen Säveltäjät ry:n jäsenistä. Mikäli näin asetetut asiantuntijat enemmistöpäätöksellään päättävät, on täten asetettua asiantuntijalautakuntaa vielä täy­dennettävä kahdella ulkomaalaisella asiantuntijalla, joiden tulee olla jonkun ulkomaalaisen musiikkiakatemian virassa olevia professoreja tai joilla muuten on vastaava musiikinalan opetustoimi jossain muussa korkeakoulussa. Asiantuntijalautakunnan, joka keskuudestaan valitsee itselleen puheenjohtajan, kulut sekä sen jäsenten palkkiot, joiden suuruuden sää­tiön hallitus määrää, suorittaa säätiö.

Asiantuntijalautakunta voi, jos katsoo syytä siihen olevan, pyytää ulkomaalaisilta musiik­kiakatemioilta ehdotuksia siitä, kenelle tai keille palkintoja olisi annettava. Ehdotukset on lähetettävä säätiön hallitukselle ja toivottavaa on, että ehdotuksia pyydetään ainakin kai­kilta pohjoismaisilta musiikkiakatemioilta.

Asiantuntijalautakunnan on tehtävä säätiön hallitukselle perusteltu ehdotus jaettavan Wi­hurin Sibelius-palkinnon saajista siten, että ehdolle asetetaan kolme ehdokasta heidän keskinäistä arvojärjestystään määrittelemättä ja kenellekään puoltolausetta antamatta. Säätiön hallitus ratkaisee harkintansa mukaan, jos se katsoo, että Sibeliuspalkintoa lain­kaan on jaettava, kuka näistä ehdokkaista saa palkinnon tai päättää, että palkinto jaetaan asiantuntijalautakunnan ehdokkaiden välillä edellä 3 §:ssä sanotulla tavalla.

Mikäli säätiön hallitus päättää jakaa muitakin palkintoja kuin Wihurin Sibelius-palkintoa, on noudatettava vastaavanlaatuista ehdollepanoa aina yhtä palkinnonsaajaa varten. Tällöin asetetaan asiantuntijalautakunta siten, että säätiön hallitus harkintansa mukaan kutsuu professoriasiantuntijoiksi yhden professorin Helsingin Yliopistosta ja Aalto-korkeakou­lusäätiön Kauppakorkeakoulusta sekä yhden muusta Aalto-korkeakoulusäätiön korkea­koulusta. Lisäksi hallitus kutsuu kaksi muuta asiantuntijalautakunnan kotimaista jäsentä sopiviksi katsomiensa arvovaltaisten tieteellisten yhdistysten tai yhteisöjen jäsenistä. Tätä asiantuntijalautakuntaa voidaan myös täydentää kahdella ulkomaalaisella asiantuntijalla samojen periaatteiden mukaan kuin edellä Wihurin Sibeliuspalkinnon asiantuntijalautakun­nasta on sanottu.

Ehdotuksia näiden palkintojen saajiksi ovat oikeutettuja tekemään säätiön hallitukselle kaikki Suomen ja muiden pohjoismaiden korkeakoulut. Saamansa ehdotukset ja mahdolli­sesti omat nimeämänsä ehdokkaat lähettää säätiön hallitus asiantuntijalautakunnalle. Jonkun omasta puolestaan tekemää anomusta ei oteta käsiteltäväksi.

Jos joku kieltäytyy vastaanottamasta hänelle annettavaksi päätettyä palkintoa tai syystä tai toisesta ei nosta ja kuittaa säätiön hallituksen määräämässä järjestyksessä palkintoaan ennen seuraavan vuoden lokakuun 1. päivää, on hänen oikeutensa palkintoon rauennut.

Säätiön hallituksen pöytäkirjaan ei merkitä hallituksessa palkintojen jakamista koskevassa käsittelyssä esitettyjä mielipiteitä. Niitä ei muutenkaan saa ilmaista.

 

6 § Varainhoito

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

Säätiö voi harjoittaa liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.

 

7 § Hallinto

Säätiöllä on hallitus.

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja tai asiamies ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

 

8 § Hallitus

Säätiön hallitukseen, joka huolehtii säätiön hallinnosta ja muista näiden sääntöjen ja lain mukaan hallitukselle kuuluvista tehtävistä, kuuluu kahdeksan jäsentä, joista jokaisen toimi­kausi kestää neljä (4) kalenterivuotta kerrallaan.

Hallitus täydennetään siten, että hallituksen jäsenpaikkojen tullessa tai tultua avoimeksi, valitsevat hallituksen jäsenet uudet hallituksen jäsenet neljävuotiseksi toimikaudeksi tai sen jäljellä olevaksi ajaksi talouselämässä tai tieteen harjoittamisessa ansioituneista suo­malaisista henkilöistä.

Jotta hallituksen kokoonpano uudistuisi vuosittain neljännellä osalla, kestävät säätiön ensimmäisen uuden säätiölain (487/2015) mukaisen hallituksen jäsenten ensimmäiset toimikaudet siten, että:

1) jäsenpaikkojen 5 ja 6 toimikaudet kestävät vuoden 2016 loppuun,

2) jäsenpaikkojen 7 ja 8 toimikaudet kestävät vuoden 2017 loppuun,

3) jäsenpaikkojen 1 ja 2 toimikaudet kestävät vuoden 2018 loppuun,

4) jäsenpaikkojen 3 ja 4 toimikaudet kestävät vuoden 2019 loppuun,

 

1.1.2016 alkaen jäsenpaikoilla ovat seuraavat henkilöt

jäsenpaikka numero 1, Vesa Kauppinen

jäsenpaikka numero 2, Arto Hiltunen

jäsenpaikka numero 3, Tapani Väljä

jäsenpaikka numero 4, Jukka Paasikivi

jäsenpaikka numero 5, Erkki Leppävuori

jäsenpaikka numero 6, Päikki Priha

jäsenpaikka numero 7, Seija Sihvola

jäsenpaikka numero 8, Risto Aarnio-Wihuri

Hallituksen jäsen voidaan uudelleen valita korkeintaan kahdesti. Poikkeustapauksessa voi hallitus kuitenkin jatkuvasti uudelleen valita jonkun hallituksen jäsenen, jos erikoista syytä siihen on ja hallitus on tästä yksimielinen. Tällaisia jatkuvasti uudelleen valittuja hallituksen jäseniä ei samanaikaisesti kuitenkaan voi hallituksessa olla kahta enempää.

Hallituksen jäsenyydet ovat palkattomia, mutta toisella paikkakunnalla asuva hallituksen jäsen saa matkakustannuksistaan kohtuullisen korvauksen.

 

Säätiön hallitus kokoontuu:

1) vuosikokoukseen maaliskuun loppuun mennessä, jolloin käsitellään mm. seuraavat asiat:

 1. esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus,
 2. hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus,
 3. päätetään edellisen vuoden ylijäämän käyttämisestä,
 4. päätetään seuraavassa syyskokouksessa mahdollisesti jaettavien palkintojen lu­vusta, palkintojen suuruudesta sekä siitä alasta, millä palkinnot jaetaan;

 

2) syyskokoukseen 9. päivänä lokakuuta, jolloin käsitellään mm. seuraavat asiat:

 1. valitaan hallitukseen kaksi jäsentä kulumassa olevan kalenterivuoden päättyessä erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle,
 2. päätetään tilintarkastajien palkkioista,
 3. valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
 4. valitaan vähintään yksi tilintarkastaja suorittamaan seuraavan tilikauden tilintarkastus
 5. päätetään seuraavan vuoden talousarviosta,
 6. päätetään varainhoitotoimikunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen puheenjohtajan ja varainhoitotoimikuntaan valittavien kahden hallituksen jäsenen palkkioista
 7. valitaan varainhoitotoimikuntaan vuosittain valittavat jäsenet
 8. toimitetaan palkintojen jako ja käsitellään siihen liittyvät kysymykset.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana ja on päätösvaltai­nen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on saapu­villa. Jos päätöksiä tehtäessä ilmaantuu erimielisyyttä, toimitetaan äänestys, jolloin yksin­kertainen äänten enemmistö ratkaisee. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

9 § Varainhoitotoimikunta

Varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi hallituksen keskuudestaan vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä ja säätiön toimitusjohtaja tai asiamies.

Varainhoitotoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.

Varainhoitotoimikunnan tehtävänä on:

 

1) tehdä hallitukselle esitys säätiön sijoitussuunnitelmaksi ja huolehtia muista hallituksen määräämistä varainhoitoon liittyvistä tehtävistä,

2) antaa säätiön hallitukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa selvitys sijoi-tussuunnitelman täytäntöönpanosta

3) laatia hallitukselle ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi,

4) laatia hallitukselle ehdotus säätiön toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi

 

Varainhoitotoimikunta kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, hallituksen varainhoitotoimikuntaan kuuluvan jäsenen kutsumana. Jos päätöksiä tehtäessä ilmaantuu erimielisyyttä, toimitetaan äänestys, jolloin yksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide

 

10 § Toimitusjohtaja ja asiamies

Säätiön päivittäistä hallintoa hoitaa toimitusjohtaja tai asiamies hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä lain säännösten mukaisesti.

 

11 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä.

Hallitus voi oikeuttaa hallituksen varapuheenjohtajan ja asiamiehen edustamaan säätiötä yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa, sekä nimetyn henkilön yhdessä hallituksen määräämän toisen henkilön kanssa.

 

12 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee antaa toimintakertomus ja tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä.

 

13 § Sääntöjen muuttaminen

 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain, jos sääntöjen muutosta kannattaa vähintään kuusi hallituksen jäsentä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajalla peräkkäin pidetyssä hallituksen kokouksessa.

Älköön säätiön nimeä eikä 2§:ssä mainittua tarkoitusta kuitenkaan missään tapauksessa muutettako.

 

14 § Säätiön purkaminen tai lakkauttaminen

 

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, säästyneet varat, mikäli erikoissäädöksissä ei ole toisin määrätty, luovutetaan Jenny ja Antti Wihurin rahasto sr – nimiselle säätiölle käytettä­väksi näiden sääntöjen 2§.ssä mainittuun tarkoitukseen. Päätös säätiön purkamisesta on pätevä, jos sitä kannattavat kaikki hallituksen jäsenet.